Privacyverklaring Bumicom Telecommunicatie BV

Den Haag - 2 mei 2018

Contactgegevens:

Bumicom Telecommunicatie BV

Laan van Waalhaven 480

2497 GR  Den Haag

Telefoon             : +31 (0)70-3504500

E-mail                : privacy@bumicom.nl

Website              : www.bumicom.nl

 

Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Bumicom toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

 • Persoonsgegevens: Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.
 • Verwerken: Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.
 • Verantwoordelijke: De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (klant, leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Bumicom zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
 • Bewerker (of Subbewerker):De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Bumicom zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Bumicom (of haar klanten) (sub)bewerkt

Verschillende vormen van verwerking:

Bumicom kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Bumicom verwerkt persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Bumicom noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, haar personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden (denk aan de Belastingdienst). In al deze gevallen is Bumicom (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens. 

Daarnaast kan Bumicom persoonsgegevens verwerken voor derden. Dit doen wij voornamelijk als dienstverlener op het gebied van Interaction Analytics. Bumicom is in dat geval de Bewerker van de betreffende persoonsgegevens. Omdat Bumicom in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens (dit is en blijft de Verantwoordelijke, de eigenaar dus), maken wij in dat geval graag nadere afspraken met de klant in een zogenaamde bewerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Bumicom verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die klant.

Wat voor gegevens verwerkt Bumicom? En hoe?

Wat voor gegevens Bumicom precies verwerkt, hangt af van haar rol. Zoals hierboven aangegeven moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin Bumicom zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.  In het eerste geval verwerkt Bumicom alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Bumicom in ieder geval een aantal uitgangspunten:

 • Alle Bumicom medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.  
 • Soms schakelt Bumicom derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld voor de verwerking van salarissen. Met deze derde partijen sluit Bumicom altijd een bewerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Bumicom. Bumicom blijft in dat geval verantwoordelijk.
 • Bumicom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het andere geval (wanneer Bumicom de gegevens verwerkt, zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), biedt Bumicom in dat geval het beschermingsniveau dat met de Verantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft Bumicom hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geslacht. Bumicom verwerkt als Verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens, behalve voor zover Bumicom hiertoe gehouden is door een wettelijke verplichting. Wel kan het zijn dat Bumicom bijzondere persoonsgegevens verwerkt van haar klanten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bumicom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@bumicom.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bumicom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bumicom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met: privacy@bumicom.nl

Bumicom heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, o.a.:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Versleuteling van data

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bumicom gebruikt op haar website www.bumicom.nl alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Privacyverklaring Bumicom Telecommunicatie BV

Den Haag - 2 mei 2018

Contactgegevens:

Bumicom Telecommunicatie BV

Laan van Waalhaven 480

2497 GR  Den Haag

Telefoon             : +31 (0)70-3504500

E-mail                : privacy@bumicom.nl

Website              : www.bumicom.nl

 

Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Bumicom toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

 • Persoonsgegevens: Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.
 • Verwerken: Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.
 • Verantwoordelijke: De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (klant, leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Bumicom zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
 • Bewerker (of Subbewerker):De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Bumicom zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Bumicom (of haar klanten) (sub)bewerkt

Verschillende vormen van verwerking:

Bumicom kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Bumicom verwerkt persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Bumicom noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, haar personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden (denk aan de Belastingdienst). In al deze gevallen is Bumicom (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens. 

Daarnaast kan Bumicom persoonsgegevens verwerken voor derden. Dit doen wij voornamelijk als dienstverlener op het gebied van Interaction Analytics. Bumicom is in dat geval de Bewerker van de betreffende persoonsgegevens. Omdat Bumicom in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens (dit is en blijft de Verantwoordelijke, de eigenaar dus), maken wij in dat geval graag nadere afspraken met de klant in een zogenaamde bewerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Bumicom verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die klant.

Wat voor gegevens verwerkt Bumicom? En hoe?

Wat voor gegevens Bumicom precies verwerkt, hangt af van haar rol. Zoals hierboven aangegeven moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin Bumicom zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.  In het eerste geval verwerkt Bumicom alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Bumicom in ieder geval een aantal uitgangspunten:

 • Alle Bumicom medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.  
 • Soms schakelt Bumicom derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld voor de verwerking van salarissen. Met deze derde partijen sluit Bumicom altijd een bewerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Bumicom. Bumicom blijft in dat geval verantwoordelijk.
 • Bumicom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het andere geval (wanneer Bumicom de gegevens verwerkt, zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), biedt Bumicom in dat geval het beschermingsniveau dat met de Verantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft Bumicom hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geslacht. Bumicom verwerkt als Verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens, behalve voor zover Bumicom hiertoe gehouden is door een wettelijke verplichting. Wel kan het zijn dat Bumicom bijzondere persoonsgegevens verwerkt van haar klanten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bumicom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@bumicom.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bumicom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bumicom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met: privacy@bumicom.nl

Bumicom heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, o.a.:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Versleuteling van data

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bumicom gebruikt op haar website www.bumicom.nl alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.